Stället där cykeln står säkert

Vad tycker användarna om cykelgaraget Pendula?
    Oktober 1999
     Ulla Ericson

Bakgrund

Sedan hösten 1998 prövar gatu- och fastighetskontoret en ny idé för säker uppställning av cyklar invid Spånga pendeltågsstation. Cykeln "parkeras i ett cykelgarage". Tanken är att boende och arbetande i Spånga med omnejd kan hyra plats i cykelgaraget. Eftersom detta är det första cykelgaraget i Stockholm var initiativtagaren mycket intresserad av att ta reda på vad användarna tycker om garaget. På uppdrag av gatu- och fastighetskontoret har utrednings- och statistikkontoret (USK) följt försöket under ett års tid och skickat enkät till samtliga garagehyrare.

Att döma av alla parkerade cyklar invid Spånga station är cykeln ett populärt transportmedel till och från stationen. 100-tals cyklar låses dagligen fast vid räcken, cykelställ eller ställs upp lite varstans kring stationen. Även vintertid är pendeltågsstationen frekventerad av många cyklande kollektivresenärer. Spånga station är också ett av de ställen i stan där cykelstölderna ligger i topp. I början av 1998 diskuterade närpolisen i samarbete med arbetsförmedling, stadsdelsnämnden och Spånga Företagarförening behovet av att införa bevakad cykelparkering vid Spånga station. Bevakningen kom av olika anledningar inte till stånd.

Huvudsyftet med Pendula är i första hand att erbjuda användarna en säker cykelförvaring under uppställningstiden. Tanken är också att en säker cykelförvaring på sikt kan locka bilister att ta cykel till pendeltågsstationen. Cykelgaraget är placerat intill Pressbyrån snett emot pendeltågsstationen. Mittemot Pendula ligger Medborgarkontoret i Spånga, som ansvarar för uthyrning och skötsel av garaget. I garaget finns plats för åtta cyklar. Fem platser hyrs ut månadsvis och tre veckovis. Varje cykel förvaras i ett "kassaskåp" som är försett med lås med minnesfunktion. Förutom cykeln finns det plats för cykelhjälm, cykelpump och regnplagg mm.

Garaget är närmare 6 m
2, med måtten knappt 4 meter långt, 1.50 m brett och ca 2 m högt. Det smälter väl in i omgivningen. Garaget rymmer åtta cyklar i åtta helt separata, låsbara boxar. Det finns fyra dörrar på varje långsida. Vid inkörning kör man in framhjulet i en arm och trycker sedan cykeln inåt. Armen låser då automatiskt fast cykeln i hjulet och cykeln åker upp i taket. Därefter låser man dörren.  Som jämförelse kan nämnas att åtta cyklar i ett vanligt cykelställ tar ca 7 m2.

Man hyr plats månads- eller veckovis. Det kostar 50 kronor för en månad och 15 kronor i veckan.

Inför invigningen i slutet av augusti 1998 uppmärksammades Pendula dels i lokala västerortstidningar som Västerort, Spångabladet, Spånga och Tensta stadsdelstidning dels genom korta notiser i DN, SvD och Metro. Även två nummer av Nya cykeltidningen (2/98 och 3/98) innehöll artiklar om "cykelgarage för pendlare". Dessutom genomfördes affischering runt Spånga Torg.


Syfte

Syftet med utvärderingen är att ta reda på:

  • vilka användarna är
  • vad de tycker om Pendula


Aktuell undersökning

För att få kunskap om intresset hos medborgarna för Pendula fick USK i uppdrag att utvärdera satsningen. Frågeställningar som belystes var:

  • vem man är
  • hur man blev informerad
  • varför man hyrde plats
  • hur garaget fungerar
  • hyrformer och priser
  • intresse för Pendula i framtiden
  • uppgifter om cykeln

Undersökningen genomfördes som enkät. Sammanlagt är det sju personer som hyrt plats i garaget från starten i augusti fram till och med september 1999
d v s under den tid som undersökningen pågått. Några har hyrt plats ända från starten. P g a det låga intresset för hyrplats under förra hösten förlängdes undersökningsperioden med ca ett år. Intresset för plats i Pendula har ökat under 1999, men fortfarande finns det tomma platser. Samtliga användare har fått en enkät och alla har besvarat den. Eftersom användarna är  få kommenteras endast bifogad frekvenssammanställning.


Kommentarer till resultaten

Vem använder garaget?

Av hyrarna är en kvinna och resten män. Majoriteten är i åldern 30-50 år, men några är över 50 år. Samtliga förvärvsarbetar utom en som studerar. Fem bor i Spånga med omnejd medan två kommer från annat håll (Södermalm och söderförort). De har sin arbetsplats i Spånga. Majoriteten äger bil och en använde tidigare bil för att komma till arbetet och två brukade växla mellan att åka bil och kollektivt till arbetet. Övriga brukade cykla och låsa cykeln vid stationen för att sedan ta pendeln.   


Hur har man informerats?

Det är intressant att konstatera att informationsinsatsen har varit betydande. Stockholms dagstidningar och lokaltidningarna i Västerort har alla uppmärksammat Pendula. Samtidigt kan man konstatera att ingen av "hyrarna" har fått kännedom om cykelgaraget via massmedia. Affischeringen runt Spånga Torg har varit det främsta informationssättet. Pendula har också uppmärksammats genom Medborgarkontoret, genom granne och på plats.


Varför hyr man plats?

Att skydda cykeln mot stöld och skadegörelse är de två vanligaste skälen. Andra skäl som nämns är att skydda cykeln mot väder och vind och att vara säker på att verkligen få plats för cykeln vid stationen. Säker förvaring  i Pendula istället för i lägenheten är ytterligare skäl som lyfts fram. SL erbjuder morgontidiga resenärer möjlighet att ta med cykeln på pendeln. En av hyrarna brukade nyttja denna möjlighet. Genom att i stället hyra plats i cykelgaraget kunde morgonresan till arbetet senareläggas.


Pendula attraktivt för hyrarna

Plats kunde hyras såväl vecko- som månadsvis. Majoriteten valde månadshyra. Och de flesta valde att förlänga hyrperioden. Av de som inte förlängde hyrperioden angavs som orsak semesterresa, ändrade arbetstider och missnöje med garagets låsfunktion. Alla utom en var intresserade av att hyra plats vid senare tillfälle, gärna året runt. Sedan starten i augusti 1998 har 72 personer varit inne på Medborgarkontoret i Spånga och hört sig för om Pendula.

Medborgarkontorets statistik visar att idag är fem platser uthyrda. Det är fler än för ett år sedan. Under förra hösten var tre platser uthyrda. Dessa platser hyrs även idag av samma personer som för ett år sedan. Två av dem har hyrt under hela perioden, medan en gjorde uppehåll över vintern. Inför cykelsäsongen i våras önskade ytterligare två personer hyra plats. En av dem blev korttidshyrare, medan den andra fortfarande hyr plats i Pendula. Efter sommaren 1999 har ytterligare två personer tillkommit, varav en är långtidshyrare. Det innebär att fem platser är uthyrda, samtliga  till långtidshyrare. Den genomsnittliga hyrtiden är närmare 7 månader.


Cykeln nyttjas flitigt under hyrperioden

Flertalet använder Pendula varje dag medan övriga nyttjade uppställningen flera gånger i veckan. Majoriteten tycker på det hela taget att förvaringen i cykelgaraget fungerar bra (de flesta tyckte mycket bra). Den som inte är nöjd med låset tycker inte heller att förvaringen fungerar bra. Utöver cykeln förvaras också hjälmar mm i cykelgaraget.


Minskad bilanvändning

Att ändra trafikbeteendet och få bilister att cykla istället för att åka bil kräver ett långsiktigt arbete. Det är dock intressant att konstatera att några av hyrarna uppger att de minskat den egna bilanvändningen under hyrperioden.


Lagom pris

I stort alla tycker att idén med cykelgarage är mycket bra. När det gäller priset 50 kr i månaden eller 15 kr i veckan tycker majoriteten att det är lagom. Några menar att priset är för högt. 


Önskar fler garage i stan

Det finns en stor samstämmighet i enkätsvaren. Pendula bör inte bara finnas vid Spånga station utan också pendeltågsstationer samt vid T-banestationer och infartsparkeringar.


Inga nya cyklar används

Majoriteten använder vanlig växlad cykel och några har mountainbike/citybike. Cykeln är i allmänhet inte ny, 3-5 år är vanligt. Några använder cyklar som är äldre än 10 år. Värt att notera att ingen av garagehyrarna har råkat ut för cykelstöld vid Spånga station, trots att majoriteten av dem använt cykel till och från pendeln före Pendulas tid.


Rekommendationer

Sammanfattningsvis kan konstateras att de som hyr plats är mycket nöjda med Pendula. Det visar inte minst de långa hyrperioderna. Få är det som hyr endast en period och långtidshyrarna är i majoritet. Den genomsnittliga hyrtiden är ca sju månader. Sammantaget har Pendula funnits under 14 månader. En orsak till att inte fler tagit chansen kan bero på att det är medborgarkontoret som administrerar uthyrningen. Medborgarkontoret är inte alltid bemannat och dessutom har de relativt kort öppethållande. Alla som hittills hyrt plats är pendlare.  En bättre lösning kan det vara att låta Pressbyrån, som ligger vägg i vägg med Pendula administrera uthyrningen.

Låt Pendula få chansen även på andra platser. Det tycker i alla fall de som fått möjligheten i Spånga.